Pierwsze inicjatywy Core Team

Komunikat prasowy 

Pierwsze inicjatywy Core Team

Niniejszy materiał zawiera opis 9 projektów uznanych za priorytetowe dla rozwoju sektora produkcji owoców i warzyw. Przy każdym z nich dodefiniowano cele, pożądane korzyści, opisano sposób podejścia i kluczowe elementy realizacji.
polska smakuje_pasek (1).jpg

Inicjatywy wdrażane przez Core Team: 
CORE TEAM Projekty (2).png
 1. Upowszechnienie w branży idei produkcji zrównoważonej. Zapewnienie powszechnej i praktycznej informacji na temat ekoschematów, Zielonego ładu i nowej WPR. Lider zespołu: dr Mirosław Korzeniowski.
 2. Opracowanie założeń projektu cyfrowego zbierania danych branżowych. Uporządkowanie informacji na temat wielkości produkcji, struktury odmianowej w podziale na deser oraz przemysł, eksport i konsumpcję w kraju. Projekt jest realizowany dla jabłka. Liderem tego zespołu roboczego jest Pan Adam Paradowski. 
 3. Plan podniesienia konsumpcji krajowej jabłek. Lider: Maciej Majewski.
 4. Program spójnego marketingu jabłka w kraju i za granicą. Lider: Paulina Kopeć.
 5. Promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych. Promocja ekonomiki, sprzedaży poprzedzającej produkcję, modeli współpracy i konsolidacji handlowej. Wypracowanie wspólnej narracji i zestawu danych, które kształtowałyby opinie na temat sektora. 
 6. Komunikacja roli warzyw i owoców w żywieniu człowieka. Wdrożenie wypracowanych w ramach Połowy Sukcesu rozwiązań integrujących projekty finansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Plan integracji wokół wspólnych aktywności całego środowiska producentów i przetwórców. Lider Zespołu: Witold Boguta.
 7. Koncepcja zadaniowania badań i współpracy z nauką. Identyfikacja źródeł finansowania i założenia dla funduszu, który miałby wpływ na ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych. Cytat: „byśmy nie budowali maszyn do hot dogów i łazików, podczas gdy w inni pracują nad detekcją i digitalizacją produkcji”. Lider Zespołu: Michał Lachowicz.
 8. Koncepcja forum współpracy sektora. Stan, w którym „zbieramy się, ustalamy co jest nam potrzebne, wyprzedzająco, i artykułujemy to jednym głosem”. Uwzględniająca różnice np. w produkcji na rynek świeży, dla przetwórstwa, eksport i współpracę w celu podniesienia konkurencyjności każdego z segmentów. Liderem tego zadania jest Pan Witold Boguta.
 9. Kontynuacja współpracy branży jagodowej. W ramach CORE TEAM zapowiedziano ściślejszą współpracę branży jagodowej. Jej celem ma być zapewnienie warunków rozwoju z uwzględnieniem wyzwań i specyfiki tej grupy gatunków. Koordynatorem integracji branży jagodowej jest Pani Dominika Kozarzewska.
Projekt 1
CORE TEAM Projekty (3).pngCORE TEAM Projekty (4).pngCORE TEAM Projekty (5).png

Upowszechnienie w branży idei produkcji zrównoważonej. Poznanie i zrozumienie Strategii Zielonego Ładu

Lider zespołu:  dr Mirosław Korzeniowski
Obecnie polskie ogrodnictwo stoi na progu poważnych zmian. Jednym z największych wyzwań, jest sprostanie wymogom politycznych inicjatyw Komisji Europejskiej a zwłaszcza Zielonego Ładu i powiązanych z nim strategii od pola do stołu, czy bioróżnorodności. Naturalną konsekwencją wprowadzanych zmian, będzie zwiększenie udziału produkcji zrównoważonej i przypisanie nowych zadań dla ogrodnictwa, takich jak działania pro-środowiskowe w ramach eko-schematów. W ramach prowadzonych warsztatów i dyskusji, Core Team uznał upowszechnienie w branży i wśród konsumentów idei produkcji zrównoważonej oraz poznanie i zrozumienie Strategii Zielonego Ładu za działania priorytetowe.  
Kluczowe działania. Core Team planuje realizować działania informacyjne i edukacyjne, skierowane do różnych środowisk:
 • Edukacja środowiska producentów owoców i warzyw
 • Komunikacja do konsumentów
 • Współpraca ekspercka ze środowiskami opiniotwórczymi i decyzyjnymi:
 •   Środowisko naukowe
 •   Organizacje pozarządowe
 •   Administracja publiczna
 •   Branża nowych technologii
Korzyści. Core Team, w wyniku prowadzonych działań, oczekuje korzyści dla branży ogrodniczej m.in. lepszej integracji środowiska, efektywniejszego wykorzystanie funduszy unijnych, w tym na cele prorozwojowe. Dzięki wypracowanym eksperckim opiniom i analizom, będzie możliwa merytoryczna dyskusja reprezentantów Core Teamu ze środowiskami opiniotwórczymi i decyzyjnymi.
Efekty. Core Team stanie się dla ponad trzydziestu organizacji branżowych uczestniczących w projekcie, centrum kompetencji na temat produkcji zrównoważonej i strategii Zielonego Ładu. Upowszechniona zostanie wiedza na temat nowych, środowiskowych funkcji dedykowanych dla ogrodnictwa. Dzięki prowadzonym działaniom informacyjnym i edukacyjnym, osiągniemy lepsze zrozumienie wśród konsumentów dla działań producentów owoców i warzyw. Podsumowując, możliwy będzie dalszy, zrównoważony rozwój polskiego ogrodnictwa z korzyścią dla producentów,  środowiska i dla konsumentów.

Zespół projektowy:
 • dr Mirosław Korzeniowski – lider
 • Paweł Leszczyński
 • Paulina Kopeć
 • Mirosław Łuska
 • Mariusz Podymniak
 • Maciej Spychał
 • Maciej Majewski
 • Krzysztof Żabówka
 • Karolina Dębska-Zeidler
 • Dominika Kozarzewska
 • dr Barbara Groele
 • Adam Paradowski
 • Maciej Cybulak (nowy członek zespołu)
 • Maciej Witkowski (nowy członek zespołu)
- To ważny projekt. Potrzebne jest nam odczarowanie produkcji zrównoważonej. Propozycje realnych zadań, dających się zweryfikować pod względem skutków społecznych i ekonomicznych. Nie chciejstwo, a realne możliwości ułożone w możliwej do przewidzenia i wykonania perspektywie czasowej. Na wdrożenie niezbędne będą okresy przejściowe i w miarę powszechne zrozumienie i akceptacja celów. Nic na siłę, nic o nas bez nas. Musimy pracować w dobrym tempie, ale nie należy przyspieszać, nie interesuje nas jakiś owczy pęd – mówi Mirosław Łuska, prezes Zrzeszenia Producentów Papryki RP.Projekt 2
CORE TEAM Projekty (6).pngCORE TEAM Projekty (7).pngCORE TEAM Projekty (8).png

Opracowanie założeń projektu zbierania danych branżowych. Uporządkowanie informacji na temat wielkości produkcji, struktury odmianowej w podziale na deser oraz przemysł, eksport i konsumpcję w kraju. Projekt jest realizowany dla jabłka.

Lider zespołu projektowego: Adam Paradowski        
Nie można nie doceniać znaczenia danych dotyczących polskiego sadownictwa oraz ich wpływu ma sytuacje rynkową. Pamiętajmy że jesteśmy jednym ze świtowych liderów w produkcji jabłek, ich eksporcie oraz produkcji koncentratu jabłkowego. W 2021 roku co trzecie jabłko w Unii Europejskiej będzie pochodzić z Polski. Nawet w przypadku nadprodukcji z która mamy miejsce dzisiaj realistyczne dane o faktycznej wielkości zbiorów mogą skutecznie wpłynąć na stabilizacje sytuacji na rynku jabłek.  Nie jest to łatwe zadanie – nie tylko ze względu na brak efektywnych mechanizmów zbierania danych ale przede wszystkim z powodu   rozdrobnienia produkcji i braku zorganizowania branży. Dodatkową trudnością jest konieczność oceny nie tylko wielkości samych zbiorów w danym sezonie ale także uwzględnienie podziału na poszczególne odmiany.  Kolejnym etapem tego procesu jest kontrola stanu zapasów w odstępach miesięcznych także z podziałem na poszczególne odmiany. Nie jest tak że takie dane nie istnieją – regularnie podaje je GUS a bardziej szczegółowej formie Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych jako członek Światowej Stowarzyszenia Producentów Jabłek i Gruszek tyle że dane te nieraz znacząca się od siebie różnią a przekazywane raporty wywołują olbrzymią dyskusję całym środowisku sadowniczym. Mimo iż jesteśmy jednym ze światowych liderów w produkcji jabłek do dnia dzisiejszego nie udało się zbudować spójnego systemy zbierania i raportowania danych o zbiorach i zapasach jabłek.
Celem projektu jest próba nie tylko zwalidowania danych wyjściowych, które jako branża posiadamy ale także zastanowienie się jakich kluczowych danych brakuje. Celem jest przygotowanie systemu zbierania i analizy danych o zbiorach oraz zapasach jabłek ale także o strukturze odmianowej i bazie przechowalniczej i przyjęcie ich jako bazowe dane dla branży sadowniczej.
Efekty jakie realizacja projektu ma przynieść są następujące:
 • stabilizacja rynku (wiemy, co mamy)
 • stabilizacja rentowności produkcji
 • możliwość planowania długoterminowego i określenia kierunków rozwoju sektora - świadoma komunikacja na zewnątrz i wewnątrz; lepszy wizerunek sektora: wewnętrzny (poziom zorganizowania) i zewnętrzny (siła, wolumen, „sektor zjednoczony”)
 • spójna komunikacja na zewnątrz (tak by świat od nas dowiadywał się co prognozujemy i co mamy, a nie z wywiadów zagranicznych handlowców, których w Polsce nie znamy)
 • lepsze dostosowanie produkcji do wymogów rynku
 • lepsze wykorzystanie mechanizmów unijnych
 • możliwość reagowania w sytuacjach kryzysowych
 • możliwość kreowania rynku, baza do zbudowanie strategii rozwoju sektora.
W samych założeniach projektu leży jego niezależność i znaczenie dla wszystkich uczestników łańcucha od sadu do stołu a największym wyzwaniem będzie   próba zmiany mentalności tak  by niechęć do dzielnie się swoimi danymi  zamienić na język korzyści.

Zespół projektowy:
 • Adam Paradowski – lider projektu
 • dr Tomasz Lipa
 • prof. Stanisław Pluta
 • Przemysław Badowski
 • Piotr Szybiński
 • Mariusz Padewski
 • Jacek Pruszkowski
 • Emilia Lewandowska
 • Andrzej KrupińskiProjekt 3
CORE TEAM Projekty (9).pngCORE TEAM Projekty (10).pngCORE TEAM Projekty (11).png

Plan podniesienia konsumpcji krajowej jabłek

Lider:  Maciej Majewski
Uważamy, że działania promujące zwiększenie spożycia warzyw i owoców należy prowadzić systemowo. Z jednej strony musimy przekonać Polaków do częstszego jedzenia owoców, a z drugiej, my producenci, musimy wykonać dużą pracę, aby to umożliwić. Nie chodzi tu jedynie o działania promocyjne. Należy wdrożyć rozwiązania, które wpłyną na postawy producentów, sieci handlowych i konsumentów. Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że działamy kompleksowo i tym samym zwiększymy szanse powodzenia całej akcji.
Wśród propozycji projektu Core Team znajduje się standaryzacja. Eksperci są przekonani, że zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa procesów produkcji to jeden z kluczy do sukcesu.
Zmianie powinien ulec również charakter produkcji owoców.
- Najprościej wytłumaczyć to na przykładzie producentów jabłek. Obecnie zdecydowana większość sadowników skupia się na produkcji tak zwanych jabłek deserowych. Finalnie okazuje się, że część z nich nie spełnia wymogów sieci handlowych i muszą być traktowane jak jabłka przemysłowe, która służą między innymi do produkcji soków. Chodzi tu, nie o ich jakość, ale o kształt, twardość czy kolor - mówi Maciej Majewski prezes Stowarzyszenia Sady Grójeckie i lider zespołu projektującego działania zwiększające spożycie jabłek.

Cel nadrzędny: wzrost konsumpcji jabłek.
Cele szczegółowe: podniesienie jakości, podniesienie świadomości producenta i konsumenta, ustanowienie standardów, specjalizacja sadów.
Pożądane efekty / korzyści:
 • poprawa zdrowotności Polaków
 • poprawa wizerunku branży i produktu
 • zwiększenie opłacalność produkcji
 • wyższa jakość i jednolite standardy branży
 • większa świadomość producenta i konsumenta
 • satysfakcja producenta i przyjemność dla konsumenta.
Kluczowe działania: wspólne stanowisko Core Team i branży, wypracowanie strategii dotyczącej jakości i współpracy w całym łańcuch wartości i dostaw.

Zespół projektowy:
 • Maciej Majewski – lider projektu
 • Karolina Dębska-Zeidler
 • Hubert Woźniak
 • Dominik Woźniak
 • Krzysztof Czarnecki (nowy członek zespołu)
 • dr Barbara Groele (nowy członek zespołu)
 • Grzegorz Żółcik (nowy członek zespołu)
- Pomimo, że jesteśmy tak dużym producentem owoców, to nie mamy ścisłego podziału na owoce do przetwórstwa, i owoce deserowe. W niektórych odmianach krystalizuje się pewna przewaga na przykład owoców do przetwórstwa. W produkcji jabłek gdzie jesteśmy liderem, w Europie, pierwsze miejsce, 3 miejsce na świecie, w produkcji, nie mamy upraw ukierunkowanych ściśle, pod potrzebę przetwórstwa, pod potrzebę konsumenta tych przetworzonych, dalej finalnych produktów. To by zapewniła specjalizacja i sady dedykowane na soki, tak zwane sady sokowe – mówi dr Barbara Groele, Sekretarz Generalna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.
- Obniżymy, w dziesięciu sposobach obniżenia kosztów produkcji, zmniejszy się ilość środków do ograniczania, ograniczania ilości ogólnej pracy w takich sadach, a podnosi się jakość tych owoców. Podnosi się również wielkość produkcji bo wówczas nasadzenia mogą być gęściejsze, na drzewie może być więcej tych owoców. Te owoce nie muszą być dobrze wybarwione jak do bezpośredniej konsumpcji. Produkty spożywcze mają smakowe lub walory jeśli chodzi o kwasowość i słodkość, ale przede wszystkim mogą być to duże jednostki ujednolicone. Aby właśnie za gwarantował te sady sokowe i umożliwił nam to samobieżność na handlu światowymi i przełożył się na to, że także dla tych sadowników, również specjalizują się dla tych sadowników - dodaje Barbara Groele.Projekt 4
CORE TEAM Projekty (12).pngCORE TEAM Projekty (13).pngCORE TEAM Projekty (14).png

Program spójnego marketingu jabłka w kraju i za granicą

Lider: Paulina Kopeć
Cele:
 • wzrost sprzedaży polskich jabłek ilościowo i wartościowo
 • wzrost konkurencyjności polskiego sadownictwa
 • synergia działań marketingowych jabłka w kraju i za granicą tak by polskie jabłka były marką kojarzoną z wysoką jakością, różnorodnością odmian, smaków, kolorów
Efekty:
 • zmiana wizerunku, pozytywne skojarzenia z Polską
 • poprawa wizerunku lokalnie i na zewnątrz
 • wzrost sprzedaży jakościowej, wyższa rentowność, stabilniejszy biznes
 • mniejsze uzależnienie od fluktuacji ilości produkcji, wzrost wartości produktu
Sposób podejścia:
 • jeden ośrodek, który czuwa nad spójnością marketingu jabłka. Koordynacja działań w jednym miejscu, ośrodek wiarygodny i reprezentowany dla środowiska
 • (inspiracja) - korzystanie z doświadczeń marketingowych polskich oraz międzynarodowych liderów lub innych branż
Kluczowe działania:
 • strategia - dotarcie do kluczowych grup
 • zagwarantowanie spójności - zebranie tego co już robimy żeby nadać spójność
 • benchmarking i podwyższanie świadomości czym jest spójność w tym obszarze
 • wypracowanie spójności krajowej i potem dalej
 • mniejsze uzależnienie od fluktuacji ilości produkcji, wzrost wartości produktu.  

Zespół projektowy: 
 • Paulina Kopeć – lider projektu
 • Magdalena Wrotek-Figarska
 • Dominik Woźniak
 • Przemysław Badowski (nowy członek zespołu)
 • Anna Gabler (nowy członek zespołu)Projekt 5
CORE TEAM Projekty (15).pngCORE TEAM Projekty (16).pngCORE TEAM Projekty (17).png

Promocja postaw i dobrych praktyk produkcyjnych i handlowych

Promocja ekonomiki (pytań o rentowność), zaadresowania sprzedaży poprzedzającego produkcję („nasadziłem bo mam to przemyślane, znam odbiorcę i konsumenta, inwestuję bo wiem jak zarobić więcej niż da przemysł”), modeli współpracy i konsolidacji handlowej. Wypracowanie wspólnej narracji i zestawu danych, które kształtowałyby opinie na temat sektora.
Cel: uporządkowanie rynku na każdym etapie obrotu - świadomość, że musimy wyprodukować towar odpowiedniej i stabilnej jakości; zbudowanie zaufania w łańcuchu dostaw między producentem, handlem i konsumentem
Korzyści:
 • stabilizacja produkcji bez „wzlotów i upadków”, możliwość planowania i inwestowania
 • podniesienie wiarygodności poszczególnych ogniw łańcucha i ograniczenie strat;
 • poprawa jakości produktu i poprawa postrzegania przez finalnych konsumentów
 • godziwy rozkład zysku i ryzyka na każdym etapie produkcji i obrotu; promocja partnerstwa i fair play
Koncepcja realizacji:
 • standaryzacja produkcji i odpowiedź na pytanie kto odpowiada za bezpieczeństwo żywności - praca wewnątrz stowarzyszeń; opisanie łańcucha odpowiedzialności,
 • stworzenie prostych mechanizmów kontrolnych, stymulowanie aparatu państwa do kontroli lub wykorzystywania mechanizmów już istniejących (przykład: próbki ARiMR)
 • rozszerzenie zakresu działania ustawy anty-dumpingowej
Proponowane działania:
 • segmentacja rynku i produkcja pod potrzeby konkretnego rynku / -ów
 • stworzenie systemu doradztwa jakościowego
 • stworzenie systemu identyfikacji trwałości i jakości, stworzenie klas ryzyka
 • opracowanie metod oceny trwałości i jakości
 • opracowanie systemu kontroli i egzekwowania jakości (prywatny lub publiczny), tak by ograniczyć ryzyko obniżenia wiarygodności w kraju i za granicą
 • zdefiniowanie zasad współpracy, konstruowanie i egzekwowania umów
 • promocja współpracy i eliminacja konkurencji polsko-polskiej.

Zespół projektowy:
 • Tomasz Lipa • Mariusz Podymniak
 • Marek Marzec
 • Krzysztof Żabówka
 • Hubert Woźniak
 • Witold Boguta
 • Anna Gabler (nowy członek zespołu)
 • Grzegorz Żółcik (nowy członek zespołu)
- To bardzo ciekawe zadanie. Rozmawiamy o promowaniu dobrych postaw, a w ramach dyskusji często pojawiają się negatywne komunikaty. Od nich musimy uciekać, bo one nie budują pozytywnego postrzegania nas. Jeżeli my mamy problem z samym sobą, jeżeli mamy problem ze swoją produkcją, jeżeli mamy problem z postrzeganiem tego, co jest dla nas ważne i jak osiągnąć sukces, no to generalnie nas też nikt nie będzie ani szanował, ani nie będzie traktował naszej pracy jako czegoś, co gwarantuje sukces. Więcej szacunku dla samych siebie i dla naszej produkcji – mówi Łukasz Gwizdała, dyrektor Stowarzyszenia Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami.Projekt 6
CORE TEAM Projekty (19).pngCORE TEAM Projekty (18).pngCORE TEAM Projekty (21).pngCORE TEAM Projekty (20).png

Komunikacja roli warzyw i owoców w żywieniu człowieka

Wdrożenie wypracowanych w ramach Połowy Sukcesu rozwiązań integrujących projekty finansowane z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Plan integracji wokół wspólnych aktywności całego środowiska producentów i przetwórców.
Lider:  Witold Boguta
Cel: wdrożenie wypracowanych w ramach Połowy Sukcesu systemu identyfikacji i założeń wspólnej komunikacji
Efekty / korzyści:
 • większa zauważalność n kampanii i produktów na rynku owocowo-warzywnego
 • efekt synergii – 1+1+1>3 - wspólna komunikacja całego sektora, mimo iż realizowana w kilku projektach, regionach, przez różne środowiska i różne agencje wykonawcze
 • oszczędności - większa efektywność zainwestowanych środków (tańsza promocja)
 • zmiana postrzegania warzyw i owoców - nie są dodatkiem, jesteśmy całością, mamy największy udział - 50% na talerzu, w koszyku, żołądku, portfelu; w promocji codziennej konsumpcji w każdym posiłku (filiżanka superowoców, soku, jabłko)
Kluczowe elementy realizacji:
 • uwspólnianie wiedzy na temat wspólnej identyfikacji i obszarów wspólnej komunikacji
 • doprecyzowanie warunków i ściślejsza formalizacja sposobu korzystania
 • otwarta komunikacja i jednoznaczne deklaracje TAK / NIE. Jako sektor powinniśmy wiedzieć czy / które organizacje chcą dołożyć cegiełkę do zwiększenia zasięgu oddziaływania wspólnej identyfikacji wizualnej. Ktoś może dbać o interes np. gatunku według własnego SIW lub w ramach wspólnego systemu identyfikacji wizualnej. Chodzi tylko o ustalenie kto jak chce to robić i otwartą dyskusję na ten temat.
 • próba przekonania organizacji i liderów, które mają wątpliwości. Poznanie obiekcji i praca nad przekonującą wszystkich argumentacją.
„System” - tak umownie grupa nazwała cały projekt Połowa Sukcesu. Za kluczowe jago elementy znano sam SIW (system identyfikacji wizualnej), założenia wspólnej komunikacji (Za każdym owocem i warzywem stoi człowiek, Każdy owoc / warzywo jest dla kogoś) oraz integrację sensu stricto. Wszyscy byli zgodni, że „system” jest dobry i trzeba z niego korzystać („nie ma na co czekać”, „trzeba tylko wdrażać”. „to ma prawdziwy sens, jeśli wdrożymy go”). Wdrożenie wymaga konkretnego programu (wylistowania korzyści, Q&A, promocji manuala z PołowasSulcesu.pl, przykładów zastosowania i dotychczasowych osiągnieć w realizacji) oraz kampanii edukacyjnej. Im dłużej i szerzej będzie stosowany tym więcej osób zechce z niego korzystać. Rolą decydentów jest pokazanie woli jego funkcjonowania. Bardzo ciekawe było przekonanie, że warto go wdrażać jako pewien przywilej. Jako projekt stworzony oddolnie, powinien zostać włączony jako punkt obowiązkowy – zobowiązanie - dla Stowarzyszeń, beneficjentów Funduszu – mówi Witold Boguta, Prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Zespół projektowy:
 • Witold Boguta – lider projektu
 • Piotr Szybiński
 • Karolina Dębska-Zeidler
 • dr Barbara Groele
 • Paweł Myziak (nowy członek zespołu)Projekt 7
CORE TEAM Projekty (22).pngCORE TEAM Projekty (23).png

Koncepcja zadaniowania badań i współpracy z nauką

Identyfikacja źródeł finansowania i założenia dla funduszu, który miałby wpływ na ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych. Cytat: „byśmy nie budowali maszyn do hot dogów i łazików, podczas gdy w inni pracują nad detekcją i digitalizacją produkcji”.
Lider: Michał Lachowicz
Cel: postęp jakości produkcji i odejście od stanu „praktyka sobie nauka sobie”
Pożądane efekty:
 • integracja branży wokół podnoszenia jakości i obniżenia ryzyka produkcji
 • zainicjowanie współpracy, pierwszy krok w kierunku wypracowania modelu docelowego  
 • rozwiązywanie palących problemów produkcji 
 • poprawa rentowności gospodarowania, eliminacja problemów, ograniczenie strat, utylizacja itd.
 • uwiarygodnienie całego systemu i łańcucha wartości  
 • transfer wiedzy, większa wiarygodność, lepsza argumentacja jeśli opieramy ją o wyniki badań.
 • powstanie centrum kompetencji tak by móc oceniać i pomagać oceniać te projekty różnym instytucjom, np. NCBR, KOWR.
Wśród problemów o jakich rozmawialiśmy była sprawa kontaktów z nauką. Moim zdaniem tego ostatnio w ogóle nie ma. Nic w tym temacie się nie poprawia, a w zasadzie nawet te kontakty stają się coraz gorsze. My jako producenci zdajemy sobie sprawę, że bez nowej wiedzy będziemy się cofać, nie ma szans byśmy poszli do przodu - mówi Zbigniew Chołyk, Prezes grupy Stryjno-Sad.
- Postrzeganie nauki i projektów badawczych mocno się zmienia. Dotyczy to sektora, który się mocno rozwija i zabezpiecza dużą liczbę nie tylko podmiotów, w tym firmy w swoim otoczeniu. To ważne, gdyż nie potrzebowalibyśmy wówczas zagranicznych technologii, znaleźlibyśmy swoje rozwiązania, być może lepsze, a na pewno rozwijane w naszych krajowych ośrodkach badawczych. Potrzeba konkretnych działań, potrzeba trudnych pytań. Na pewno dla nauki dobry partner, to taki partner, który wie czego chce, i który ma pewne oczekiwania. Jeżeli partner przychodzi do nauki z pytaniem, z problemem do rozwiązania, wtedy na pewno nauka jest w stanie mu pomóc – mówi dr Dorota Łabanowska, Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy.
Wykonano wnikliwą analizę sytuacji i wskazano kierunki i zakres prac koniecznych do wykonania. W ostatnim etapie typowaliśmy zadania priorytetowe. Dalszy sukces będzie zależał od właściwego wyboru składu zespołów realizujących i zaangażowania się tych osób - mówi dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW - prezes Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Mini Kiwi.

Zespół projektowy:
 • Michał Lachowicz - lider zespołu 
 • prof. Stanisław Pluta
 • prof. Piotr Latocha
 • Mirosław Łuska
 • Mirosław Korzeniowski
 • Witold Boguta


Projekt 8
CORE TEAM Projekty (24).pngCORE TEAM Projekty (26).pngCORE TEAM Projekty (25).png

Koncepcja forum współpracy i integracji sektora

Stan, w którym „zbieramy się, ustalamy co jest potrzebne, wyprzedzająco, i artykułujemy to jednym głosem”. Integrująca produkcję na rynek świeży, dla przetwórstwa, eksport i współpracę w celu podniesienia konkurencyjności każdego z segmentów.
Lider:  Witold Boguta
Efekty / korzyści:
 • wymiana informacji i uwspólnianie zewnętrznego głosu sektora
 • promocja współodpowiedzialności na cały sektor
 • realna reprezentacja całego sektora
 • jednolity język komunikacji z konsumentem, administracją
 • podniesienie poziomu merytorycznego dyskusji z administracja publiczną, postrzeganie sektora jako świadomy partner (czyli zmiana postrzegania)
 • budowa wizerunku sektora na zewnątrz i wsparcie eksportu
 • większy wpływ na nowe rozwiązania, mapę interesariuszy, współpracę międzysektorową
 • lepsza znajomość potrzeb konsumenta, określone / uzgodnione standardy
 • mniejsze ryzyko konfliktów pomiędzy środowiskiem a konsumentem
 • zwiększenie efektywności korzystania z funduszy Unijnych
 • nowe szanse i możliwości rozwoju dla producentów
 • możliwość współpracy nad strategią długo i średnioterminową.
Koncepcja realizacji: Core Team jako realny i żyjący zespół liderów sektora, gdzie wszyscy są przekonani do współpracy i przekonani co do sensu aktywnego działania.                                
Kluczowe elementy realizacji:
 • organizacja prac nad projektami zidentyfikowanymi i określonymi jako priorytetowe
 • dopracowanie dwóch ścieżek pracy: otwarte forum oraz zespoły projektowe
 • formalizacja spotkań w ramach Core Teamu
 • ustalenie w ramach Core Teamu strategii krótko i długofalowej
 • reagowanie w sytuacjach kryzysowych, jednolita komunikacja 360* całego sektora
 • wypracowanie sposobów aktywizacji, odświeżania składu, dopływ świeżej krwi, liderów, perspektyw i nowych pomysłów.
- Bardzo dobra inicjatywa wspólne przemyślane działanie może poprawić obecną trudną sytuację naszej branży – mówi Piotr Szybiński, Prezes Spółdzielni Ogrodniczej w Grójcu.

Tylko integracja środowiska daje szansę na samodzielność i korzystanie w pełni z owoców naszej pracy i przedsiębiorczości. Od początku naszego funkcjonowania w UE podejmowane są kroki destrukcyjne za którymi stoi drapieżna, bezwzględna konkurencja. Nie ma innych względów poza ekonomicznymi. Istnieją potężne sprzeczności interesów pomiędzy naszymi wytwórcami a producentami z innych krajów. W szczególności przejawia się to w zarzadzaniu handlem. Musimy podjąć wszystkie te wyzwania i w miarę naszych możliwości i zdolności prowadzić działania w interesie sektora – mówi Mirosław Łuska, Prezes Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej.
Core Team pozwolił zebrać i przeanalizować wyzwania dla całego sektora ogrodniczego. Zgromadził najlepszych ekspertów, związanych bezpośrednio z produkcja i handlem, dobrze znających ten biznes. Core Team to głos branżowców, którym zależy by ogrodnicza produkcja w Polsce mogła nadal się rozwijać – mówi Mariusz Podymniak, Redaktor Naczelny Jagodnika, twórca systemu transferowania wiedzy, wielu uznanych konferencji i projektów klasy Factory.
Najważniejsza jest dalsza wspólna komunikacja. Zarówno wewnętrzna, pomiędzy uczestnikami Core Team, jak i zewnętrzna, wobec konsumentów i decydentów z naszego sektora. Trudno przecenić wartość wymiany doświadczeń i strategii działania pomiędzy uczestnikami Core Team. Im dłużej współpracujemy tym silniejsze jest przekonanie, że działamy w jednym, korzystnym dla wszystkich celu. Pomimo różnic w charakterystyce produkcji poszczególnych owoców i warzyw, wiodące problemy są zbliżone i warto stawić im czoła razem. Korzystając z doświadczenia szerszego grona obecnych w Core Team organizacji – mówi Maciej Spychał, Sekretarz Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych.
Core Team tworzą wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektów. Core Team w tym kształcie to centrum kompetencji i opiniowania w tematach dotyczących całego sektora. 
Ważne jest to, że idea Core Team i liderzy grup projektowych, mają mandat do działania. W etapie określenia priorytetowych inicjatyw udział wzięli liderzy i eksperci 34 organizacje i firmy, doradztwa i nauki. Deklaracje zaangażowania w dalsze prace projektowe podjęło 34 ekspertów.
Więcej informacji na temat uczestników dotychczasowych prac w materiale pt. CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (3).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (1).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (7).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (5).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (8).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (4).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (6).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (11).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (13).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (14).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (19).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (24).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (34).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (35).jpgCORE TEAM Warsztaty lato 2021 (40).jpgProjekt 9
CORE TEAM Projekty_ (27).pngCORE TEAM Projekty_ (28).pngCORE TEAM Projekty_ (29).png

Rozwój współpracy branży jagodowej

W ramach CORE TEAM zapowiedziano ściślejszą współpracę branży jagodowej. Jej celem ma być zapewnienie warunków rozwoju z uwzględnieniem wyzwań i specyfiki tej grupy gatunków. Koordynatorem integracji branży jagodowej jest Pani Dominika Kozarzewska.
- Wszystkie spotkania „podstolika jagodowego” były bardzo ciekawe i wartościowe. Niestety obserwowałem brak aktywności niektórych stowarzyszeń branżowych. Ważnych w obrazie produkcji owoców. Mamy większe szansę jeśli będziemy pracować razem. Jeśli będziemy razem, przetrwamy – mówi Stanisław Pluta, Prof. IO - Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych, Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.
- Przez Core Team liderzy branży będą kształtować postawy producentów i konsumentów, dotyczące produkcji i konsumpcji owoców. Wyzwaniem jest, aby liderzy mówili jednym głosem. To będzie wzmacniało idee konsolidacji branży – mówi Krzysztof Żabówka, Dyrektor zarządzający Daifressh.

Zespół projektowy:
 • Dominika Kozarzewska – koordynator
 • prof. Stanisław Pluta
 • Paweł Eggert
 • Mariusz Podymniak
 • Mariusz Padewski
 • Krzysztof Żabówka
 • Dominik Woźniak
 • Dorota Łabanowska-Bury
 • Dominik Woźniak
 • Andrzej Krupiński
 • Hubert Woźniak
 • Krzysztof Sak
 • dr Paweł Krawiec
 • Paweł Leszczyński
 • Piotr Nowak
 • Tomasz Wiewiórka
 • Witold Boguta
- Stoimy obecnie w miejscu, w którym albo trzeba dać 3 duże kroki do przodu i mieć swoje miejsce na tym rynku za 5 lat, lub stojąc w miejscu, cofnąć się i z czasem rezygnować z tego biznesu. Bardzo istotne jest by zrozumieli to plantatorzy. Wtedy będą współtworzyć przyszłości ogrodniczego biznesu – mówi Mariusz Podymniak, Redaktor Naczelny Jagodnika, współtwórca całego systemu transferowania wiedzy do plantatorów, wielu uznanych konferencji i projektów klasy Factory.

Więcej na temat oceny sytuacji wyjściowej w branży jagodowej w materiale Będziemy silni handlowo i produkcyjnie, albo zostaniemy w polu

Projekt „CORE TEAM - promocja konsumpcji owoców i warzyw i forum współpracy sektora” realizowany jest przez agencję strategiczną INSPIRE smarter branding dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

POLSKA_2001.png

Polecamy również:

CORE TEAM – powstało forum współpracy sektora produkcji owoców i warzyw - link

Pierwsze inicjatywy Core Team - link (graficzne prezentacje projektów - link)

Podsumowanie etapu identyfikacji wyzwań

CORE TEAM Jagodowy: Będziemy silni handlowo i produkcyjnie, albo zostaniemy w polu

CORE TEAM Jabłkowy: Mieliśmy dobrą strategię, która dziś już nie działa 

Wcześniejsze informacje prasowe:

Sektor owoców i warzyw rozszerza zakres współpracy: Wspólna promocja katalizatorem zmian w sektorze

Rusza projekt CORE TEAM: Wola współpracy i świadomość liderów

CORE TEAM: Współpraca dźwignią handlu 

 
Kontakt:
Załączniki

Pobierz wszystkie

CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (5).jpg

grafika | 5,05 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (2).jpg

grafika | 5,4 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (4).jpg

grafika | 5,14 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (17).jpg

grafika | 4,68 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (6).jpg

grafika | 5,01 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (8).jpg

grafika | 4,91 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (3).jpg

grafika | 5,18 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (7).jpg

grafika | 4,98 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (9).jpg

grafika | 4,85 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (1).jpg

grafika | 5,55 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (16).jpg

grafika | 4,68 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (19).jpg

grafika | 4,6 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (18).jpg

grafika | 4,63 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (10).jpg

grafika | 4,84 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (11).jpg

grafika | 4,83 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (21).jpg

grafika | 4,54 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (15).jpg

grafika | 4,69 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (13).jpg

grafika | 4,7 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (26).jpg

grafika | 4,37 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (33).jpg

grafika | 4,13 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (14).jpg

grafika | 4,69 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (23).jpg

grafika | 4,5 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (24).jpg

grafika | 4,47 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (28).jpg

grafika | 4,29 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (12).jpg

grafika | 4,72 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (20).jpg

grafika | 4,57 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (30).jpg

grafika | 4,24 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (27).jpg

grafika | 4,31 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (25).jpg

grafika | 4,41 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (36).jpg

grafika | 3,99 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (29).jpg

grafika | 4,27 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (38).jpg

grafika | 3,86 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (40).jpg

grafika | 3,82 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (41).jpg

grafika | 3,74 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (31).jpg

grafika | 4,22 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (32).jpg

grafika | 4,22 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (35).jpg

grafika | 4,11 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (37).jpg

grafika | 3,98 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (34).jpg

grafika | 4,11 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (42).jpg

grafika | 3,7 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (43).jpg

grafika | 3,5 MB

Pobierz
CORE TEAM Warsztaty lato 2021 (39).jpg

grafika | 3,85 MB

Pobierz
CORE TEAM Jagodowy (2).jpg

grafika | 487 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 044.jpg

grafika | 234 KB

Pobierz
CORE TEAM Jagodowy (1).jpg

grafika | 243 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 042.jpg

grafika | 263 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 045.jpg

grafika | 306 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 038.jpg

grafika | 456 KB

Pobierz
Finał Polowa Sukcesu fot. Anna Kopeć 036.jpg

grafika | 3,33 MB

Pobierz