Disclaimer

English version follows

Niniejszy materiał został przygotowany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest zachętą do dokonywania transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Materiał nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie stanowi „informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną” ani „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Fakty przedstawione w niniejszym materiale pochodzą i bazują na źródłach uznawanych powszechnie za wiarygodne. Bank dołożył wszelkich starań by opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością, kompletnością oraz starannością, jednak nie gwarantuje dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadkach, gdyby informacje na podstawie których zostało sporządzone opracowanie okazały się niekompletne. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym materiale są wyrazem oceny Banku w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez Bank nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości. Bank zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii. Ilustracje i przykłady zawarte w danym komentarzu rynkowym mają charakter jedynie poglądowy. Ilustracje i przykłady w danym komentarzu rynkowym zostały przygotowane w oparciu o analizy Banku i modele matematyczne, zatem rzeczywiste wyniki mogą znacznie odbiegać od przyjętych założeń. Bank może zawierać transakcje odwrotne (zabezpieczające) do transakcji zawartych przez Klienta, które to transakcje mogą, choć nie muszą mieć negatywny wpływ na cenę rynkową instrumentu finansowego, stopę procentową, indeks lub inny parametr rynkowy będący podstawą transakcji. Informacje prezentowane odnoszące się do przeszłych notowań lub wyników związanych z inwestowaniem w dany instrument finansowy lub indeks finansowy nie stanowią gwarancji, że notowania lub wyniki związane z inwestowaniem w ten instrument lub indeks będą kształtowały się w przyszłości w taki sam lub nawet podobny sposób. Jakiekolwiek prezentowane prognozy, opierają się na przyjęciu pewnych założeń, w szczególności, co do przyszłych wydarzeń oraz warunków rynkowych. W związku z tym, że przyjęte założenia mogą się nie spełnić, rzeczywiste notowania oraz wyniki związane z inwestowaniem w prezentowane instrumenty, indeksy lub wskaźniki finansowe mogą w sposób istotny odbiegać od ich prognozowanych wartości. Bank lub inny podmiot zależny od Citigroup Inc. mogą występować, jako emitent lub twórca dla tożsamych bądź podobnych do opisywanych w niniejszym materiale instrumentów finansowych. Bank posiada odpowiednie procedury i rozwiązania do zarządzania konfliktem interesów. Bank nie występuję w roli doradcy ani pośrednika w zakresie instrumentów finansowych opisanych w niniejszym komentarzy rynkowym. Bank nie opracował niniejszego komentarza rynkowego w oparciu o indywidualną sytuację Klienta i nie dokonał analizy czy jakikolwiek instrument finansowy opisany w niniejszym komentarzy rynkowym jest dla klienta odpowiedni, nawet jeśli Bank posiadał informacje co do odpowiedniości określonych instrumentów finansowych, strategii inwestycyjnej itp. Bank zastrzega sobie prawo zaprzestania przekazywania danych komentarzy rynkowych wybranych bądź wszystkim Klientom. Bank (lub inny podmiot zależny od Citigroup Inc. lub jego dyrektorzy, specjaliści lub pracownicy) może być zaangażowany w lub może dokonywać transakcji zarówno kupna jak i sprzedaży instrumentów finansowych opisanych w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości. Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych; kapitał został w pełni opłacony.
This material has been prepared by Bank Handlowy w Warszawie S.A. for informational purposes only and is not an encouragement to make purchase or sale transactions of securities or other financial instruments. The material is not an investment or financial analysis or other general recommendation regarding transactions in financial instruments referred to in Article 69(4)(6) of the Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments and is not “information recommending or suggesting an investment strategy” or an “investment recommendation” within the meaning of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse. The facts presented in this material are derived from and based on sources generally considered reliable. The Bank has made every effort to ensure that the study is reliable, complete and prepared with due care, but it does not guarantee accuracy or completeness of the study, in particular if the information used as a basis for the study should prove incomplete. All the opinions and forecasts expressed in this material reflect the Bank’s assessment as at the date of their publication and are subject to change without notice. The Client is liable for the results of investment decisions made on the basis of the information presented in this material. The investment performance achieved by the Client in the past using materials prepared by the Bank cannot serve as a guarantee or grounds for claiming that such performance will be repeated in the future. The Bank represents that the information presented in the material accurately reflects its own opinions and that it has not received any compensation from issuers, either directly or indirectly, for publishing such opinions. The illustrations and examples included in the market commentary are provided for informational purposes only. The illustrations and examples included in the market commentary have been prepared based on the Bank’s analyses and mathematical models, which means that the actual performance may differ significantly from the assumptions made. The Bank may make reverse (hedging) transactions in relation to transactions made by the Client, which may, but do not have to, have an adverse effect on the market price of the financial instrument, interest rate, index or another market parameter underlying the transaction. The presented information referring to historical prices or performance connected with investment in a particular financial instrument or financial index does not guarantee that the prices or performance connected with investment in the same instrument or index will follow the same or even a similar pattern in the future. Any forecasts presented are based on certain assumptions, in particular concerning future events and market conditions. As these assumptions may not materialize, the actual prices and performance connected with investment in the presented financial instruments, indexes or indicators may significantly deviate from the forecast values. The Bank or another Citigroup Inc. subsidiary may act as the issuer or initiator of financial instruments identical or similar to the financial instruments described in this material. The Bank has relevant procedures and solutions in place for managing conflicts of interest. The Bank does not act in the capacity of an advisor or intermediary with respect to the financial instruments described in this market commentary. The Bank has not prepared this market commentary on the basis of the individual situation of the Client and has not analyzed whether any financial instrument described in this market commentary is suitable for the Client, even if the Bank has had access to information about the suitability of specific financial instruments, the investment strategy, etc. The Bank reserves the right to discontinue providing specific market commentaries to selected or all Clients. The Bank (or another subsidiary of Citigroup Inc. or its directors, specialists or employees) may be involved in or make purchase or sale transactions of the financial instruments described in this document. This document may not be reproduced or otherwise distributed in part or in whole. The Bank’s operations are supervised by the Polish Financial Supervision Authority. This material serves informational purposes only and does not constitute an offer within the meaning of Article 66 of the Polish Civil Code. Citi and Citi Handlowy marks are registered trademarks of Citigroup Inc., used under a license. Citigroup Inc. and its subsidiaries also hold rights to some other trademarks used herein. Bank Handlowy w Warszawie S.A. with its registered office in Warsaw, at ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under No. KRS 0000001538; tax ID No. NIP 526-030-02-91; the share capital is PLN 522,638,400, fully paid-up.